vovinam-2

Lớp Võ Việt Nam được tổ chức cho trẻ em trên 9 tuổi, tiếp tục dạy trở lại kể từ trước Tết Nguyên Đán, vào ngày 5/2/2021.

Lớp học được tổ chức tại Sảnh lớn ở Trung Tâm Sinh Hoạt PCYC, 55 Meredith Street, vào mỗi chiều Thứ Sáu, từ 18g30 - 20g30

Lớp hiện đang có trên 20 học viên tham dự, và vẫn còn chỗ cho khoảng 10 học viên nữa.

 Vovinam-5

Ghi tên tham dự lớp học, xin trực tiếp gọi điện thoại cho một trong hai nhân viên VAWA theo số điện thoại dưới đây

Minh Trí:      0405 284 537 

Bằng Phạm: 0430 592 998 

 

Hoặc gửi Tin Nhắn qua số điện thoại nêu trên: 

Nội dung Tin Nhắn:

Tên họ:

Địa chỉ:

Mục đích: Ghi tên tham dự Lớp Võ VOVINAM

vovinam-4

 

Lớp học miễn phí.

Điều kiện tham dự: Dành riêng cho trẻ em từ 9 đến 17 tuổi. 

Địa chỉ Lớp Học: PCYC Bankstown, 55 Meredith Street.

 

 

 

TM Ban chấp Hành VAWA

Trang DOAN

Projects coordinator