ỦY BAN TỔ CHỨC VÀ VẬN ĐỒNG BẦU CỬ
BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NVTD/UC/NSW
Nhiệm Kỳ 2013-2015
 
THÔNG BÁO SỐ 5
 
Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử trân trọng Giới Thiệu 2 Liên Danh Ứng Cử Ban Chấp Hành CĐNVTDUC/NSW nhiệm kỳ 2013-2015:
 
Liên Danh TƯƠNG LAI
1.      Tiến Sĩ Hà Cao Thắng, Thụ Ủy Liên Danh, Ứng Cử Chức Vụ Chủ Tịch
2.      LS. Trần Công Thúy Định, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
3.      Cô Trần Maria, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
4.      Ông Nguyễn Davy, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Kế Hoạch
5.      Ông Nguyễn Duy Linh, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Văn Hóa Giáo Dục
6.      LS. Lê Janice, Ứng Viên Tổng Thơ Ký
7.      LS. Phạm Kim Uyên, Ứng Viên Thủ Quỹ
 
Liên Danh NỐI TIẾP
1.      Nghị viên Trần Nhân, Thụ Ủy Liên Danh, Ứng Cử Chức Vụ Chủ Tịch
2.      LS. Võ Quốc Dũng, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
3.      Cô Nguyễn Tuyết Nhung, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
4.      Ông Nguyễn Từ Hiếu Trung, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Kế Hoạch
5.      Ông Thái Chi, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Văn Hóa Giáo Dục
6.      Ông Nguyễn Giang, Ứng Viên Tổng Thơ Ký
7.      Cô Theresa Thi Hong Hai Dang, Ứng Viên Thủ Quỹ
 
NGÀY BẦU CỬThứ Bảy 26 tháng 10, 2013 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 
ĐỊA ĐIỂM ĐẦU PHIẾU:
CABRAMATTA:  Police Community Youth Center (PCYC)
                                           Railway Parade, Cabramatta (kế bên Cabravale Park)
BANKSTOWN: Văn Phòng Cộng Đồng, số 23 Greenwood  Ave, Bankstown
MARRICKVILLE: Chùa Liên Hoa, số 210 Livingstone Road, Marrickville
 
GHI CHÚ: UBTC&VĐBC không nhận ghi danh tại phòng đầu phiếu trong ngày bầu cử.
Liên lạc: Ông Vũ Trọng Khải: 0415.512.515 / Trần Băng Tâm: 0404.069.909
 
Trân trọng thông báo
Sydney ngày 15 tháng 10 năm 2013
 
TM/UBTC&VĐBC
Trưởng Ban
Vũ Trọng Khải