ỦY BAN TỔ CHỨC VÀ VẬN ĐỒNG BẦU CỬ
BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NVTD/UC/NSW
Nhiệm Kỳ 2013-2015
 
THÔNG BÁO SỐ 4
Giới Thiệu Ứng Cử Viên
 
HỒ SƠ ỨNG CỬ: Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử đã nhận được:
·         Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát:
07 hồ sơ Ứng Cử vào Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát  CĐNVTDUC/NSW nhiệm kỳ 2013-2015
 
1.      LS. Hoàng Lập Chí  (Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị & Nạn Nhân Cộng Sản)
2.      Nguyễn Minh Triền (Hội Địa Phương Quân & Nghĩa Quân QLVNCH/NSW
3.      Ông Lâm Xuân (Hội Cựu Quân Nhân/QLVNCH/NSW)
4.      Ông Nguyễn Bằng Dương (Hội Cựu SVSQTB/TĐ/NSW
5.      Ông Trần Văn Thinh ( Hội Ái Hữu Tây Sơn 1788)
6.      Trần Xuân Quang (Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị & Nạn NhânCộng Sản)
7.      Bà Phạm Minh Lan (Liên Hiệp các trường Việt Ngữ/NSW)
 
·         Ban Chấp Hành CĐNVTDUC/NSW
02  hồ sơ Ứng Cử Ban Chấp Hành CĐNVTDUC/NSW nhiệm kỳ 2013-2015.
 
Liên Danh TƯƠNG LAI
1.      Tiến Sĩ Hà Công Thắng, Thụ Ủy Liên Danh, Ứng Cử Chức Vụ Chủ Tịch
2.      LS. Trần Công Thúy Định, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
3.      Cô Trần Maria, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
4.      Ông Nguyễn Davy, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Kế Hoạch
5.      Ông Nguyễn Duy Linh, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Văn Hóa Giáo Dục
6.      LS. Lê Janice, Ứng Viên Tổng Thơ Ký
7.      LS. Phạm Kim Uyên, Ứng Viên Thủ Quỹ
 
Liên Danh NỐI TIẾP
1.      Nghị viên Trần Nhân, Thụ Ủy Liên Danh, Ứng Cử Chức Vụ Chủ Tịch
2.      LS. Võ Quốc Dũng, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
3.      Cô Nguyễn Tuyết Nhung, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
4.      Ông Nguyễn Từ Hiếu Trung, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Kế Hoạch
5.      Ông Thái Chi, Ứng Viên Phó Chủ Tịch Văn Hoá Giáo Dục
6.      Ông Nguyễn Giang, Ứng Viên Tổng Thơ Ký
7.      Cô Theresa Thi Hong Hai Dang, Ứng Viên Thủ Quỹ
 
ĐẠI HỘI BẦU CỬ: Thứ Bảy 12-10-2013 (1:00-5:00pm)
Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử xin trao quyền duyệt xét tính cách hợp lệ của các Liên Danh dựa trên hai tiêu chuẩn ấn định của bản Nội Quy CĐNVTD/UC/NSW (- Thành viên LD không cán án hình sự - Thành Viên LD có lập trường không đi ngược lại điều hai bản Nội Quy) vì Ủy Ban Duyệt Xét Hồ Sơ Ứng Cử do UBTCBC đề nghị đã không thể được thành lập.
 
Các Hội Viên Đoàn Thể sẽ cứu xét tính hợp lệ của các Liên Danh. Nếu kết quả cứu xét các Liên Danh hợp lệ theo Nội Quy của Cộng Đồng thì UBTC&V ĐBC sẽ giới thiệu các Liên Danh Vận Động tranh cử.
 
NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI:
BANKSTOWN: Văn Phòng Cộng Đồng, số 23 Greenwood  Ave, Bankstown
                Thứ Ba 15-10-2013  (từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều)
 
CABRAMATTA: Văn Phòng Cộng Đồng, số 4/50 Park Road, Cabramatta
               Thứ Tư 16-10-2013  (từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều)
 
Liên lạc: Ông Vũ Trọng Khải: 0415.512.515 / Trần Băng Tâm: 0404.069.909
 
Trân trọng thông báo
 
Sydney ngày 11 tháng 10 năm 2013
 
TM/UBTC&VĐBC
 Trưởng Ban
Vũ Trọng Khải