Trích THÔNG BÁO 4/3/2022 gửi đi từ BCH CDNVTDUC: 

• Bà Kate Hoàng sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC, không còn đại diện CĐNVTDUC tại bất cứ nơi nào, trong bất cứ công việc và mối quan hệ nào.

• Ông Paul Huy Nguyễn sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC, không còn đại diện CĐNVTDUC tại bất cứ nơi nào, cho bất cứ công việc và mối quan hệ nào.

Bà Hương Thủy Trần sẽ không còn giữ bất cứ trách nhiệm nào trong BCH/CĐNVTDUC.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 04/03/2022

 

TB 4.3.22 - 1

TB 4.3.22 - 2

Paul Huy Nguyễn phát biểu về việc Kate Hoàng và PHN bị bãi nhiệm chức vụ Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch BCH CDNVTDUC theo Thông Báo ngày 4/3/2022 từ BCH/CDNVTD/UC như sau: Một hành động hạ cấp chưa từng thấy trong lịch sử hình thành cơ chế CDNVTD Liên Bang Úc Châu…”

PHN - sau 4.3.2022

 pbrr-5