Lời dẫn: Đề nghị của bảy vị Chủ Tịch Liên Bang"Thưa anh Huy và Ban Chấp Hành Cộng Đồng NSW...1) Tốt nhất xin hoãn việc công nhận chính thức 19 hội đoàn này và để cho tân BCH nhiệm kỳ 2021-2023 nghiên cứu và thực hiện công việc đó, cũng là cách để Anh và BCH hiện tại không bị liên đới trách nhiệm về mặt tổ chức và pháp lý. 2). Nếu Anh và BCH nghĩ rằng tiến trình cứu xét đã xong và trong sáng xin quý vị triệu tập ĐHBT để đưa ra trước ĐH hầu đạt được tích cách chính danh, như anh đã hứa trong thông báo ngày 14/7" 

"Xin anh cho một Thông báo trong tuần này để giải thích cho đồng hương về các đề nghị của các chủ tịch cộng đồng hầu tránh được việc kiện tụng không cần thiết cũng như sự suy giảm uy tín và thanh danh CĐ. Chúng tôi rất mong anh sẽ họp với Ban Chấp Hành để tìm cách giải quyết gấp vấn nạn này càng sớm càng tốt và xin thông báo cho chúng tôi quyết định của quý vị".  

Bảy vị Chủ tịch Tiểu Bang và Lãnh Thổ Úc châu gửi một lá thư ngày 10/10/2021 đề nghị Paul Huy trả lời trong vòng một tuần, và ngày 21/10/2021 Các CT LB gửi thêm một lá thư nữa. Tính đến hôm nay vẫn chưa có thư của Paul Huy Nguyễn trả lời thư các CT/LB. Thay vào đó Paul Huy Nguyễn đã đi ngược lại Nội Quy của CD/NVTD/NSW tổ chức ĐHTN và lồng việc "giới thiệu" 20 HD tân lập trong Chương Trình Nghị sự.

TB-DHTN 7.11.2021