LTS: Chúng tôi nhận được bài viết của ông Lê Công - Chủ tịch BCH/CDNVTD/ACT, do một người quen chuyển đến. Bài viết đăng trên facebook và được chụp lại để gửi đến quý vị độc giả.

Mời đọc để hiểu rõ thực chất buổi họp đầu tiên của Cộng Đồng Liên Bang trong Nhiệm kỳ mới. Buổi họp được tổ chức ngày 6/7/2021 vừa qua. Quý độc giả sẽ có dịp đối chiếu bài viết của Ông Lê Công - Phó chủ tịch Ngoại vụ BCH/CDNVTD/Úc Châu với THÔNG BÁO của BCH/CDNVTD/LB phổ biến ngày 13/7/2021, để thấy rõ việc làm, uy tín và giá trị của Kate Hoàng - Tân chủ tịch CD/LB.

Thấy rõ vì sao chúng ta phải có nhận định rõ ràng sáng suốt để ngăn chận kịp thời việc Cộng Đồng chúng ta bị lợi dụng và sẽ trở thành công cụ cho những mục tiêu mờ ám. 

 

fb-2

Thông Báo - Cong Le -1p.2p.3p.4p.5