LTS: Xin trích lời Ông Lê Công trong bài viết ông gửi đi ngày 16/7/2021 ba ngày sau khi Thông Báo nầy được phổ biến: "Đây là thông báo đầu tiên mà tôi đã từ chối đứng tên dù với tư cách chủ tịch CDNVTD/ACT hay phó chủ tịch ngoại vụ CDNVTD/LB vì nó chưa hội đủ hay không hội đủ những giá trị quan trọng kể trên của một thông báo có uy tín nhất là ở cấp Cộng Đồng Liên Bang".

Ông viết tiếp: "...vô cùng lo sợ những chủ tịch đặt nghi vấn về cô kate trong buổi họp nầy sẽ bỏ phiếu biểu quyết để truất phế cô Kate?
…. đã nhanh chóng được "lột xác" thành một thông báo hoàn toàn xa lạ từ chủ đề, nội dung đến diễn tiến hay tinh thần ban đầu của buổi họp
Tôi đã ngay lập tức phân tích cho mọi người hiểu việc này và đề nghị sửa đổi thông báo cho trung thực, nhưng rõ ràng nhiều người đã không đủ can đảm chấp nhận sự thật để trực diện với vấn đề".  (Xem nguyên văn bài viết)

images

 

 

TB-CDLB 13.7.2021TB CDLB 13.7.2021 p.2