THƯ GỬI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN & GIÁM SÁT CĐNVTD/NSW
 
 
Kính gửi Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát CĐ/NVTD/NSW
 
Đồng kính gửi: Quý Hội đoàn, Đoàn thể, quý cơ quan truyền thông,
Quý đồng hương, Ban Chấp Hành/CĐNVTD/LBUC và các Tiểu Bang
 
 
Trong thời gian gần đây chúng tôi được tin có 20 hội đoàn mới tham gia làm Hội Viên Đoàn Thể của Cộng Đồng không qua tiến trình duyệt xét minh bạch rõ ràng theo đúng Nội Quy của CD/NVTD/NSW đã khiến nhiều người trong Cộng đồng hết sức hoang mang và thất vọng. Sự việc này có nguy cơ khuynh đảo Cộng Đồng và làm mất uy tín, niềm tin của đồng hương vào cơ cấu tổ chức Cộng Đồng.
 
Nhận thấy sự việc này rất nghiêm trọng, chúng tôi Hội Đoàn ký tên dưới đây yêu cầu HĐTV&GS phải tổ chức một buổi họp khẩn với các Hội đoàn, Đoàn thể để trình bày và giải quyết sự việc nêu trên hầu bảo vệ uy tín và bảo tồn sự vững mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW.
 
 
 
 Trân trọng kính chào.
 
 
Ký tên: ________________________________
 
Tên: __________________________________
 
Tên Hội Đoàn: ________________________________________________________________
 
 
 
Sydney ngày___ tháng 7 năm 2021

pen 2