THƯ MỜI

.....

 

Trân trọng kính mời Quý vị Ðại Diện:

 - Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu.

 - Quý Hội Ðoàn, Ðoàn Thể và các Gia Ðình Quân Ðội.

 - Quý Ðồng Hương.

 

Cùng đến tham dự buổi Hội Luận về 

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT 

TRƯỚC HIỂM HỌA XÂM LANG CỦA NGOẠI BANG

 

 Tại: SBTN Úc Châu - Studio 1

 1 Mona Street, Bankstown NSW 2200

Vào ngày: Thứ Bảy 31 tháng 5 năm 2014. Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ tối.

 

LIVE SHOW at Studio SBTN ÚC CHÂU

Chuong trình Hội Luận trực tiếp thu hình

 

Ðiều hợp chương trình: Luật Sư Nguyễn Văn Thân – Cựu Chủ Tịch CÐNVTD Úc Châu - NSW

Những vị khách mời đặc biệt :

 - Luật Sư Lưu Tường Quang AO - Cựu Chủ Tịch CÐNVTD Liên Bang Úc Châu, Nguyên Giám 

đốc Hệ thống phát thanh SBS

 - Hoà Thượng Thích Bảo Lạc - Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo

 - Luật Sư Nguyễn Toàn - Nghị Viên Hội Ðồng Thành phố Bankstown

 - Linh Mục Paul Văn Chi - Tuyên Uý Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney

 

Quý vị có co hội tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với Ban Diễn Gỉa (The Panel). Những câu hỏi và 

thắc mắc chân thành của Quý vị khán gỉa liên quan tới chủ đề “ Tinh Thần Yêu Nước của Người 

Việt trước Hiểm Họa Xâm Lăng của Ngoại Bang” sẽ được những vị Diễn Gỉa trả lời.

 

Xin quý vị có mặt lúc 4:30 chiều để BTC tiện việc sắp xếp. 

Kính chào và hẹn gặp quý vị khán gỉa tại SBTN Úc Châu.

 

Sydney, 26 tháng 5 nam 2014

SBTN Úc Châu

 

Xin luu ý Quý vị khán gỉa tham dự, để tránh trở ngại trong buổi hội luận. Kính mong Quý vị không thâu hình, thâu âm 

bằng video camera, bằng điện thoại hay bằng những phương tiện thâu hình, thâu âm khác tại SBTN Úc Châu. 

SBTN Úc Châu reserved all the rights to the program. No video recording devices or recorder are allowed in SBTN Australia.

---------------------------------------------------------------------------------

1 Mona Street, Bankstown NSW 2200 - P.O Box: 268 - Phone: (02) 9793 2667 - Fax: (02) 9793 2712