Nhân viên Kết nối Gia đình (Family Connector)

Dịch vụ Giới thiệu Gia đình Tây Nam Sydney (SWS Family Referral Service)

Dịch vụ tập trung vào nhu cầu của Người có Nguồn gốc Văn hóa và Ngôn ngữ Đa dạng (CALDB) và người tị nạn trẻ cũng như gia đình ở vùng

Tây Nam và Nam Sydney

3 Việc làm

 

 

UnitingCare Trẻ em, Thanh niên và Gia đình (UnitingCare Children, Young People and Families) là tổ chức vô vị lợi cung cấp những dịch vụ khác nhau cho trẻ em, thanh niên và gia đình tại New South Wales. Chúng tôi đang tuyển 3 Nhân viên Kết nối Gia đình cho Dịch vụ Giới thiệu Gia đình Tây Nam Sydney (SWS Family Referral Service) tại Liverpool.

 

Nhiệm vụ của Nhân viên Kết nối Gia đình là tư vấn và phổ biến thông tin qua điện thoại, tiến hành đánh giá nhu cầu và giúp giới thiệu, làm công tác phối hợp riêng trong chừng mực và can thiệp ngắn hạn để trợ giúp thanh thiếu niên và gia đình diện dễ bị tổn thương. Đối tượng của Dịch vụ Giới thiệu Gia đình Tây Nam Sydney (SWS FRS) là gia đình và thanh thiếu niên có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau và diện tị nạn.

 

Các ứng viên cần phải:

Nộp đơn trên mạng tại https://getacareerthatmatterscypf.nga.net.au/cp/

Hạn chót nộp đơn: 5pm, 16th September 2013.

 

Lưu ý: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2013, tất cả ứng viên phải có giấy Kiểm tra để Làm việc với Trẻ em (Working with Children Check) do Ủy ban Đặc trách Trẻ em và Thanh thiếu niên (Commission for Children and Young People) cấp. Muốn biết thêm thông tin, xin xem tại trang mạng dưới đây:

http://kids.nsw.gov.au/kids/working/newcheck/gettinganewcheck.cfm