HoangSa2015-Small

GIA ĐÌNH HẢI QUÂN HÀNG HẢI SYDNEY THÔNG BÁO

HoangSa-1

Gia Đình Hải Quân Hàng Hài VNCH/Tiểu Bang NSW – Úc Châu sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhựt 25/01/2015 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW số 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg – NSW 2177 Australia


GĐ/HQHH/NSW trân trọng kính mời quí đồng hương tham dự thấp nén hương tưởng niệm những người con yêu của dân tộc.


Xin liên lạc: Anh Lê (0435-210457)