Kính gởi:    -  Quý Hội Viên Cá Nhân Cộng Đồng NVTD/NSW.

-          Quý Hội Viên Đoàn Thể CĐNVTD/NSW.

-          Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử nhiệm kỳ 2017-2019

-          Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/NSW.

-          Hội Đồng Tư vấn và Giám Sát CĐNVTD/NSW

-          Liên Danh “Bảo Tồn và Phát Triển”

Trích yếu: V/v Khiếu nại cuộc Bầu cử Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ  2017-2019

Kính thưa Quý Vị,

Với tư cách một Hội Viên Cá Nhân,

Tôi, Vũ Trọng Khải,  nguyên là một thành viên trong Ủy Ban Bầu Cử nhiệm kỳ 2017-2019, nhưng tôi đã viết thư xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ gởi đến Qúy Vị ngày 8/10/2017. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thấy cần nêu một số ý kiến liên quan đến cuộc bầu cử. Xin được trình bầy như sau :

1/  CÔNG TÁC TIẾN HÀNH TỔ CHỨC & VẬN ĐỘNG BẦU CỬ:

Nói chung, Quý Vị thành viên trong Ban Tổ Chức & Vận Động Bầu Cử đã làm việc nhiệt tình, tuy nhiên có một số sự việc có thể giải quyết trong giới hạn trách nhiệm của Ủy Ban Bầu Cử mà tôi đã trình bầy, nhưng quyết định chung của Ủy Ban là sẽ chuyển trình ý kiến của tôi để xin lấy quyết định chung tại buổi họp Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng, được tổ chức vào ngày 21/10/2017 tại Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng.

Vì biết rằng trong buổi sinh họat của Đại Hội, thường không có thời giờ đủ để trình bầy ngọn nguồn ý kiến, nên tôi phải viết thư này trình bầy trước cùng Qúy Vị, mong được sự thong cảm của Qúy Vị.

Xin trình bầy ý kiến khiếu nại như sau:

2/  LIÊN DANH ỨNG CỬ VI PHẠM “THỂ LỆ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”:

Vấn đề cá nhân tôi nêu lên trong phiên họp của Ủy Ban Bầu Cử ngày 8/10/2017 là hành động vi phạm “thể lệ vận động tranh cử” của Liên Danh “BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN” , Thụ Ủy Liên Danh là Ông Paul Huy Nguyễn.

Nay, với tư cách Hội Viên Cá Nhân của Cộng Đồng, tôi chính thức đặt vấn đề khiếu nại về sự vi phạm “thể lệ vận động tranh cử” quy định trong Nội Quy  của Cộng Đồng, xin được giải trình như sau :

 • Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động được thành lập ngày 26/8/2017.
 • Ngày 12/9/2017, Ông Trưởng Ban Bầu Cử phổ biến thông báo số 1 với các đề mục quy định được phổ biến:

-          THỜI GIAN NỘP ĐƠN: Kể từ ngày ra thông cáo và hết hạn vào 4 giờ chiều ngày 20/10/2017.

-          ĐẠI HỘI BẦU CỬ : ngày thứ bẩy 21/10/2017.

-          NGÀY BẦU CỬ BCH/CĐNVD : 18/11/2017.

-          GHI DANH VÀ BỎ PHIẾU:....

3 / Hành động vi phạm “TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ” của Liên Danh BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN:

 • Liên Danh “BT & PT” đã nạp hồ sơ ứng cử ngày 19/9/2017, khi nhận hồ sơ, Ông Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử đã ghi rõ ngày giờ nhận hồ sơ.
 • Ông Trưởng Ban Bầu Cử cho biết, hồ sơ ứng cử của Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã hội đủ điều kiện “hồ sơ”quy định theo Nội Quy hiện hành, được  tu chính năm 2013.

Về tiến trình này, cá nhân tôi không có gì để khiếu nại vì Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” không vi phạm “thể lệ ứng cử” và “hồ sơ ứng cử”đã qua duyệt xét bởi Ông Trưởng Ban Bầu Cử và sau đó là của các thành viên.

Nhưng xin được khiếu nại về việc Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã vi phạm Nội Quy về quy định “TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”.

 • Theo quy định tại điều 26 chương VI của Bản Nội Quy Hiện Hành như sau :

“26.1 : Hai năm một lần, một Đại Hội Bầu Cử sẽ được Ban Chấp Hành triệu tập trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch. Tất cả các cá nhân trong các liên danh ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng đều được mời tham dự ĐHBC.

26.2 : Nhiệm vụ của ĐHBC:

a/  Bầu cử 7 thành viên của HĐTV&GS nhiệm kỳ tới.

b/ Giới thiệu các Liên Danh ứng cử.

c/  Các Liên Danh vận động tranh cử.”

Như vậy, theo khoan (b) và (c) của điều 26.2 bản Nội Quy, các Liên Danh ứng cử chỉ khởi sự vận động tranh cử sau khi được Ủy Ban Bầu Cử giới thiệu các Liên danh trong ngày Đại Hội Bầu cử. (là ngày 21/10/2017)

Giai đọan này ta có thể ví như các Vận Động Viên tranh tài ra sân, và, cuộc tranh tài chỉ bắt đầu khi trọng tài cuộc đua ra hiệu bằng một tiếng còi hoặc bằng một phương tiện nào khác, như vậy, Vận Động Viên không thể tự ý ra quân tranh tài (chay trước, hay nhẩy xuống hồ bơi trước một mình) ngay sau khi nạp đơn tham dự cuộc đua.

 • Trong cuộc tranh cử này, Trọng Tài, chính là Ủy Ban Bầu Cử .
 • Cuộc đua chỉ chính thức phát động như quy định trong điều 26.2 khoản (b) và (c) nêu trên của bản Nội Quy Cộng Đồng.
 • Ban giám Khảo cuộc đua chính là Cử Tri Cá Nhân và cử tri Đoàn Thể.

Như trên, tôi đã trình bầy về diễn tiến ứng cử và quy định VẬN ĐỘNG TRANH CỬ theo nội quy.

4/  DẪN CHỨNG VI PHẠM:

Nay xin dẫn chứng vi phạm của Liên Danh “BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN” do Ông Paul Huy Nguyễn là Thụ Ủy Liên Danh, như sau:

A/  Liên Danh “ Bảo Tồn & Phát Triển” nạp hồ sơ ứng cử ngày 19/9/2017, Hồ sơ này đã được xác nhận hợp lệ bởi Ban Bầu Cử.

B/  Liên danh “ Bảo Tồn & Phát Triển “ vi phạm “QUY ĐỊNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”:

 • Liên Danh “BT&PT” đã chính thức vận động tranh cử từ ngày 14/9/2017...Nghĩa là đã vận động 5 ngày trước ngày nạp hồ sơ ứng cử.

-          Liên danh thiết lập một trang nhà trên Face Book được mang tên là : “LIÊN DANH BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN”  với một poster màu xanh giới thiệu các thành viên của Liên Danh.

-          Poster đầu tiên của Liên danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã chính thức đưa lên vào lúc 2.58’ pm, ngày 14/9/2017 có ghi rõ ràng :

Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển

September 14 at 2:58pm ·

Vote for us on election day 18/11/2017.

( xin xem phụ bản ).

 

Tới đây, một câu hỏi được đặt ra là:

 • “Lý do nào thúc đẩy Ông Paul Huy Nguyễn đã qúa vội vàng chính thức công khai vận động tranh cử ngay từ khi Ông chưa nạp Hồ Sơ ứng Cử cho Ủy Ban Bầu Cử ?”
 • Cho dù Ông Paul Huy Nguyễn đã nạp hồ sơ ứng cử, nhưng chưa được Ủy Ban Bầu Cử chính thức giới thiệu trong phiên họp “Đại Hội Bầu Cử”, như Nội Quy ấn định, Ông cũng chưa được quyển CÔNG KHAI CHÍNH THỨC VẬN ĐỘNG.

 

5/ QUY TRÁCH THỤ ỦY LIÊN DANH “BT&PT” VI PHẠM NỘI QUY.

 

A/  Trách nhiệm BẢO VỆ NỘI QUY của Hội Đồng Tư Vấn & Giám sát:

 

 • Theo  chương V điều 17.2  nói về :

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA  HĐTV&GS/CĐNVTD/UC/NSW

Ghi như sau:

 1. a.Bảo vệ Nội Quy của CĐNVTD/UC/NSW.

b.

c.

d.......

 • Theo khoản (a) điều 17.2 dẫn chứng trên, Hội Đồng Tư Vấn và Giám sát có trách nhiệm bảo vệ Nội Quy.

 

 • Ông Paul Huy Nguyễn đã là Chủ Tịch Hội Đồng TV & GS trong 2 năm qua, Ông Huy không thể viện dẫn rằng Ông không biết hay không hiểu một điều khoản quy định nào đó của Nội Quy.

 

Không ai đòi hỏi Ông Huy phải thuộc nằm lòng từng điều khoản trong Nội Quy, nhưng Ông Huy phải hiểu TỔNG QUÁT BẢN NỘI QUY  và đồng hương có quyền đòi hỏi Ông Huy phải áp dụng đúng Nội Quy vào những hành động  của Ông liên quan đến sinh họat của Cộng Đồng, nếu Ông Huy không nắm vững, không hiểu Nội Quy nói gì, thì, Ông Huy không thể làm tròn trách nhiệm Chủ Tịch HĐTV&GS  để  “bảo vệ Nội Quy” trong suốt hai năm qua ?

Ông Huy không thể biện minh hay bào chữa cho hành động vi phạm của mình, như vậy đồng nghĩa với việc Ông Huy biết và hiểu Nội Quy nhưng đã cố tình vi phạm quy định Nội Quy, quy định về “tiến trình vận động tranh cử”

 

 • Do đó, người ta có quyền kết luận:

-          Ông Paul Huy Nguyễn đã coi thường sự hiểu biết nội quy và trách nhiệm công tác Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử của các Thành Viên trong Ủy Ban này.

-          Ông Paul Huy Nguyễn đã không công bằng và không minh bạch trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2017-2019

 

Xin được nhắc lại rằng, đến 4 giờ chiều ngày 20/10/2017 mới là thời hạn chấm dứt nhận hồ sơ ứng cử vào BCH cũng như HĐTV&GS.

Cho dù đến giờ hết hạn nạp hồ sơ ứng cử, Ban Bầu Cử không nhận thêm được hồ sơ của Liên Danh nào khác thì hành động vi phạm quy định vận động tranh cử của Liên Danh “BT&PT” vẫn là một hành động vi phạm Nội Quy, xuyên qua hành động thể hiện sự  “KHÔNG CÔNG BẰNG VÀ THIẾU MINH BẠCH” cuả Ông Thụ Ủy Liên Danh “BT & PT”

6/ HỆ LỤY CỦA SỰ KHÔNG CÔNG BẰNG VÀ THIẾU MINH BẠCH:

Sự kiện không công bằng và thiếu minh bạch của Ông Thụ Ủy Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển, sẽ gây nên những hệ lụy không mấy tốt đẹp cho sinh họat Cộng Đồng:

 • Ông Paul Huy Nguyễn đã từng là Chủ Tịch Hội Đồng TV & GS, nhưng Ông đã vi phạm bản Nội Quy, khi chính Ông và Hội Đồng TV&GS có trách nhiệm bảo vệ bản Nội Quy này. Như vậy, Ông Huy đã làm mất uy tín của HĐTV & GS
 • Chẳng may, trong thời gian tới, Ông Paul Huy Nguyễn đắc cử Chủ Tịch BCH/CDNVTD/UC/NSW , “ai có thể bảo đảm rằng Ông Paul Huy Nguyễn không vi phạm Nội Quy thêm “ít nhất một lần nữa” trong khi hành xử trách nhiệm.”
 • Sự kiện vi phạm Nội Quy này của Ông Paul Huy Nguyễn, nếu được Đại Hội Bầu Cử ngày 21/9/2017 chấp thuận thông qua, tôi e rằng sẽ tạo tiền lệ trong tương lai  cho những hành động vi phạm Nội Quy của những cá nhân khác  “có thể xẩy ra” trong hai tổ chức nòng cốt và căn bản của Cộng Đồng là Ban Chấp Hành và Hội Đồng TV & GS.

 

7/ ĐỀ NGHỊ:

Xin đề nghị Qúy Vị có trách nhiệm quyết định trong Đại Hội Bầu Cử, là các Trưởng Nhiệm của Đòan Thể hội Viên hãy quyết định:

-          Hủy bỏ cuộc bầu cử, tái tổ chức cuộc bầu cử khác theo quy định của Nội Quy.

-          Để tạo một kỷ cương sinh họat công bằng và minh bạch cho tương lai của Cộng Đồng, Xin Đại Hội biểu quyết:

 • Hoặc cảnh cáo Ông Thụ Ủy Liên Danh “BT & PT”

 

Kính thưa Quý Vị, thà chúng ta chấp nhận một tình huống không như ý trong ngắn hạn HIỆN TẠI, vẫn hơn là để  sinh họat Cộng Đồng phải gánh chịu những tình huống sáo trộn to tát hơn “có thể xẩy ra” kéo dài trong suốt hai năm tới, hoặc lâu hơn.

 

 • Ủy Ban Tổ Chức là Trọng tài cuộc tranh cử.

NHƯNG .....

 • Hội Viên Đoàn Thể và Cử Tri cá Nhân sẽ là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH./.

Trân trọng kính chào Quý Vị,

 

Sydney ngày 12 tháng 10 năm 2017.

 Vũ Trọng Khải. (Hội Viên Cá Nhân)

(cell phone : 0415.512.515)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển is with Davy Nguyen and 5 others.

September 14 at 2:58pm · 

Vote for us on election day 18/11/2017

 

Kính gởi:    -  Quý Hội Viên Cá Nhân Cộng Đồng NVTD/NSW.

-          Quý Hội Viên Đoàn Thể CĐNVTD/NSW.

-          Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử nhiệm kỳ 2017-2019

-          Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/NSW.

-          Hội Đồng Tư vấn và Giám Sát CĐNVTD/NSW

-          Liên Danh “Bảo Tồn và Phát Triển”

Trích yếu: V/v Khiếu nại cuộc Bầu cử Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ        2017-2019

Kính thưa Quý Vị,

Với tư cách một Hội Viên Cá Nhân,

Tôi, Vũ Trọng Khải,  nguyên là một thành viên trong Ủy Ban Bầu Cử nhiệm kỳ 2017-2019, nhưng tôi đã viết thư xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ gởi đến Qúy Vị ngày 8/10/2017. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thấy cần nêu một số ý kiến liên quan đến cuộc bầu cử. Xin được trình bầy như sau :

1/  CÔNG TÁC TIẾN HÀNH TỔ CHỨC & VẬN ĐỘNG BẦU CỬ:

Nói chung, Quý Vị thành viên trong Ban Tổ Chức & Vận Động Bầu Cử đã làm việc nhiệt tình, tuy nhiên có một số sự việc có thể giải quyết trong giới hạn trách nhiệm của Ủy Ban Bầu Cử mà tôi đã trình bầy, nhưng quyết định chung của Ủy Ban là sẽ chuyển trình ý kiến của tôi để xin lấy quyết định chung tại buổi họp Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng, được tổ chức vào ngày 21/10/2017 tại Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng.

Vì biết rằng trong buổi sinh họat của Đại Hội, thường không có thời giờ đủ để trình bầy ngọn nguồn ý kiến, nên tôi phải viết thư này trình bầy trước cùng Qúy Vị, mong được sự thong cảm của Qúy Vị.

Xin trình bầy ý kiến khiếu nại như sau:

2/  LIÊN DANH ỨNG CỬ VI PHẠM “THỂ LỆ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”:

Vấn đề cá nhân tôi nêu lên trong phiên họp của Ủy Ban Bầu Cử ngày 8/10/2017 là hành động vi phạm “thể lệ vận động tranh cử” của Liên Danh “BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN” , Thụ Ủy Liên Danh là Ông Paul Huy Nguyễn.

Nay, với tư cách Hội Viên Cá Nhân của Cộng Đồng, tôi chính thức đặt vấn đề khiếu nại về sự vi phạm “thể lệ vận động tranh cử” quy định trong Nội Quy  của Cộng Đồng, xin được giải trình như sau :

 • Ủy Ban Tổ Chức và Vận Động được thành lập ngày 26/8/2017.
 • Ngày 12/9/2017, Ông Trưởng Ban Bầu Cử phổ biến thông báo số 1 với các đề mục quy định được phổ biến:

-          THỜI GIAN NỘP ĐƠN: Kể từ ngày ra thông cáo và hết hạn vào 4 giờ chiều ngày 20/10/2017.

-          ĐẠI HỘI BẦU CỬ : ngày thứ bẩy 21/10/2017.

-          NGÀY BẦU CỬ BCH/CĐNVD : 18/11/2017.

-          GHI DANH VÀ BỎ PHIẾU:....

3 / Hành động vi phạm “TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ” của Liên Danh BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN:

 • Liên Danh “BT & PT” đã nạp hồ sơ ứng cử ngày 19/9/2017, khi nhận hồ sơ, Ông Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử đã ghi rõ ngày giờ nhận hồ sơ.
 • Ông Trưởng Ban Bầu Cử cho biết, hồ sơ ứng cử của Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã hội đủ điều kiện “hồ sơ”quy định theo Nội Quy hiện hành, được  tu chính năm 2013.

Về tiến trình này, cá nhân tôi không có gì để khiếu nại vì Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” không vi phạm “thể lệ ứng cử” và “hồ sơ ứng cử”đã qua duyệt xét bởi Ông Trưởng Ban Bầu Cử và sau đó là của các thành viên.

Nhưng xin được khiếu nại về việc Liên Danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã vi phạm Nội Quy về quy định “TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”.

 • Theo quy định tại điều 26 chương VI của Bản Nội Quy Hiện Hành như sau :

“26.1 : Hai năm một lần, một Đại Hội Bầu Cử sẽ được Ban Chấp Hành triệu tập trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch. Tất cả các cá nhân trong các liên danh ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng đều được mời tham dự ĐHBC.

26.2 : Nhiệm vụ của ĐHBC:

a/  Bầu cử 7 thành viên của HĐTV&GS nhiệm kỳ tới.

b/ Giới thiệu các Liên Danh ứng cử.

c/  Các Liên Danh vận động tranh cử.”

Như vậy, theo khoan (b) và (c) của điều 26.2 bản Nội Quy, các Liên Danh ứng cử chỉ khởi sự vận động tranh cử sau khi được Ủy Ban Bầu Cử giới thiệu các Liên danh trong ngày Đại Hội Bầu cử. (là ngày 21/10/2017)

Giai đọan này ta có thể ví như các Vận Động Viên tranh tài ra sân, và, cuộc tranh tài chỉ bắt đầu khi trọng tài cuộc đua ra hiệu bằng một tiếng còi hoặc bằng một phương tiện nào khác, như vậy, Vận Động Viên không thể tự ý ra quân tranh tài (chay trước, hay nhẩy xuống hồ bơi trước một mình) ngay sau khi nạp đơn tham dự cuộc đua.

 • Trong cuộc tranh cử này, Trọng Tài, chính là Ủy Ban Bầu Cử .
 • Cuộc đua chỉ chính thức phát động như quy định trong điều 26.2 khoản (b) và (c) nêu trên của bản Nội Quy Cộng Đồng.
 • Ban giám Khảo cuộc đua chính là Cử Tri Cá Nhân và cử tri Đoàn Thể.

Như trên, tôi đã trình bầy về diễn tiến ứng cử và quy định VẬN ĐỘNG TRANH CỬ theo nội quy.

4/  DẪN CHỨNG VI PHẠM:

Nay xin dẫn chứng vi phạm của Liên Danh “BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN” do Ông Paul Huy Nguyễn là Thụ Ủy Liên Danh, như sau:

A/  Liên Danh “ Bảo Tồn & Phát Triển” nạp hồ sơ ứng cử ngày 19/9/2017, Hồ sơ này đã được xác nhận hợp lệ bởi Ban Bầu Cử.

B/  Liên danh “ Bảo Tồn & Phát Triển “ vi phạm “QUY ĐỊNH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ”:

 • Liên Danh “BT&PT” đã chính thức vận động tranh cử từ ngày 14/9/2017...Nghĩa là đã vận động 5 ngày trước ngày nạp hồ sơ ứng cử.

-          Liên danh thiết lập một trang nhà trên Face Book được mang tên là : “LIÊN DANH BẢO TỒN & PHÁT TRIỂN”  với một poster màu xanh giới thiệu các thành viên của Liên Danh.

-          Poster đầu tiên của Liên danh “Bảo Tồn & Phát Triển” đã chính thức đưa lên vào lúc 2.58’ pm, ngày 14/9/2017 có ghi rõ ràng :

Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển

September 14 at 2:58pm ·

Vote for us on election day 18/11/2017.

( xin xem phụ bản ).

 

Tới đây, một câu hỏi được đặt ra là:

 • “Lý do nào thúc đẩy Ông Paul Huy Nguyễn đã qúa vội vàng chính thức công khai vận động tranh cử ngay từ khi Ông chưa nạp Hồ Sơ ứng Cử cho Ủy Ban Bầu Cử ?”
 • Cho dù Ông Paul Huy Nguyễn đã nạp hồ sơ ứng cử, nhưng chưa được Ủy Ban Bầu Cử chính thức giới thiệu trong phiên họp “Đại Hội Bầu Cử”, như Nội Quy ấn định, Ông cũng chưa được quyển CÔNG KHAI CHÍNH THỨC VẬN ĐỘNG.

 

5/ QUY TRÁCH THỤ ỦY LIÊN DANH “BT&PT” VI PHẠM NỘI QUY.

 

A/  Trách nhiệm BẢO VỆ NỘI QUY của Hội Đồng Tư Vấn & Giám sát:

 

 • Theo  chương V điều 17.2  nói về :

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA  HĐTV&GS/CĐNVTD/UC/NSW

Ghi như sau:

 1. a.Bảo vệ Nội Quy của CĐNVTD/UC/NSW.

b.

c.

d.......

 • Theo khoản (a) điều 17.2 dẫn chứng trên, Hội Đồng Tư Vấn và Giám sát có trách nhiệm bảo vệ Nội Quy.

 

 • Ông Paul Huy Nguyễn đã là Chủ Tịch Hội Đồng TV & GS trong 2 năm qua, Ông Huy không thể viện dẫn rằng Ông không biết hay không hiểu một điều khoản quy định nào đó của Nội Quy.

 

Không ai đòi hỏi Ông Huy phải thuộc nằm lòng từng điều khoản trong Nội Quy, nhưng Ông Huy phải hiểu TỔNG QUÁT BẢN NỘI QUY  và đồng hương có quyền đòi hỏi Ông Huy phải áp dụng đúng Nội Quy vào những hành động  của Ông liên quan đến sinh họat của Cộng Đồng, nếu Ông Huy không nắm vững, không hiểu Nội Quy nói gì, thì, Ông Huy không thể làm tròn trách nhiệm Chủ Tịch HĐTV&GS  để  “bảo vệ Nội Quy” trong suốt hai năm qua ?

Ông Huy không thể biện minh hay bào chữa cho hành động vi phạm của mình, như vậy đồng nghĩa với việc Ông Huy biết và hiểu Nội Quy nhưng đã cố tình vi phạm quy định Nội Quy, quy định về “tiến trình vận động tranh cử”

 

 • Do đó, người ta có quyền kết luận:

-          Ông Paul Huy Nguyễn đã coi thường sự hiểu biết nội quy và trách nhiệm công tác Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử của các Thành Viên trong Ủy Ban này.

-          Ông Paul Huy Nguyễn đã không công bằng và không minh bạch trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2017-2019

 

Xin được nhắc lại rằng, đến 4 giờ chiều ngày 20/10/2017 mới là thời hạn chấm dứt nhận hồ sơ ứng cử vào BCH cũng như HĐTV&GS.

Cho dù đến giờ hết hạn nạp hồ sơ ứng cử, Ban Bầu Cử không nhận thêm được hồ sơ của Liên Danh nào khác thì hành động vi phạm quy định vận động tranh cử của Liên Danh “BT&PT” vẫn là một hành động vi phạm Nội Quy, xuyên qua hành động thể hiện sự  “KHÔNG CÔNG BẰNG VÀ THIẾU MINH BẠCH” cuả Ông Thụ Ủy Liên Danh “BT & PT”

6/ HỆ LỤY CỦA SỰ KHÔNG CÔNG BẰNG VÀ THIẾU MINH BẠCH:

Sự kiện không công bằng và thiếu minh bạch của Ông Thụ Ủy Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển, sẽ gây nên những hệ lụy không mấy tốt đẹp cho sinh họat Cộng Đồng:

 • Ông Paul Huy Nguyễn đã từng là Chủ Tịch Hội Đồng TV & GS, nhưng Ông đã vi phạm bản Nội Quy, khi chính Ông và Hội Đồng TV&GS có trách nhiệm bảo vệ bản Nội Quy này. Như vậy, Ông Huy đã làm mất uy tín của HĐTV & GS
 • Chẳng may, trong thời gian tới, Ông Paul Huy Nguyễn đắc cử Chủ Tịch BCH/CDNVTD/UC/NSW , “ai có thể bảo đảm rằng Ông Paul Huy Nguyễn không vi phạm Nội Quy thêm “ít nhất một lần nữa” trong khi hành xử trách nhiệm.”
 • Sự kiện vi phạm Nội Quy này của Ông Paul Huy Nguyễn, nếu được Đại Hội Bầu Cử ngày 21/9/2017 chấp thuận thông qua, tôi e rằng sẽ tạo tiền lệ trong tương lai  cho những hành động vi phạm Nội Quy của những cá nhân khác  “có thể xẩy ra” trong hai tổ chức nòng cốt và căn bản của Cộng Đồng là Ban Chấp Hành và Hội Đồng TV & GS.

 

7/ ĐỀ NGHỊ:

Xin đề nghị Qúy Vị có trách nhiệm quyết định trong Đại Hội Bầu Cử, là các Trưởng Nhiệm của Đòan Thể hội Viên hãy quyết định:

-          Hủy bỏ cuộc bầu cử, tái tổ chức cuộc bầu cử khác theo quy định của Nội Quy.

-          Để tạo một kỷ cương sinh họat công bằng và minh bạch cho tương lai của Cộng Đồng, Xin Đại Hội biểu quyết:

 • Hoặc cảnh cáo Ông Thụ Ủy Liên Danh “BT & PT”

 

Kính thưa Quý Vị, thà chúng ta chấp nhận một tình huống không như ý trong ngắn hạn HIỆN TẠI, vẫn hơn là để  sinh họat Cộng Đồng phải gánh chịu những tình huống sáo trộn to tát hơn “có thể xẩy ra” kéo dài trong suốt hai năm tới, hoặc lâu hơn.

 

 • Ủy Ban Tổ Chức là Trọng tài cuộc tranh cử.

NHƯNG .....

 • HộI Viên Đoàn Thể và Cử Tri cá Nhân sẽ là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH./.

Trân trọng kính chào Quý Vị,

 

Sydney ngày 12 tháng 10 năm 2017.

 Vũ Trọng Khải. (Hội Viên Cá Nhân)

(cell phone : 0415.512.515)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển is with Davy Nguyen and 5 others.

September 14 at 2:58pm · 

Vote for us on election day 18/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

NewYear-2018

Bài Mới Đăng

Sức Mạnh Truyền Thông

Nhận diện ĐCSVN là bọn phản quốc, bán nước, là

+ View

Trong Tận Cùng Tâm Hồn

"Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, cần lưu

+ View

Lực Lượng 47

Quân đội + côn an + dư luận viên tấn công mọi

+ View

Trương Tấn Sang thổi còi

Vào đúng ngày 08/01/2018, ngày Đinh La Thăng và

+ View

Ban Chấp Hành VAWA -

Thành phần Ban Chấp Hành VAWA 

+ View

Ngao ngán!

Độc tài, gian trá là bản chất của cộng sản

+ View

AmDuongLich
GoTiengViet
TuViTronNam

Thời Sự

Ngao ngán!

Độc tài, gian trá là bản chất của cộng sản

Lối thoát cho Việt Nam - ...

Bất tuân dân sự (civil disobedience) là từ chối tuân thủ các ...

Tin Tức

Sức Mạnh Truyền Thông của ...

Nhận diện ĐCSVN là bọn phản quốc, bán nước, là tập đoàn tội đồ ...

Lực Lượng 47

Quân đội + côn an + dư luận viên tấn công mọi tiếng nói tự do ...

Chính Trị Xã Hội

Nín Thở Qua Sông - Uyên ...

Có nín thở cũng khó lòng qua nổi con sông có giòng nước cuốn ...

Viết cho Mẹ Nấm

Tôi tin, trước toà, sẽ lại là một hình ảnh Như Quỳnh Mẹ Nấm ...

Sự Kiện

CHÀNG DONALD TRUMP..

Chàng nói tới rồi chàng nói lui. Chàng nói trái rồi chàng nói ...

Ai biết Aleppo là gì không?

Aleppo là một địa danh nổi tiếng từ hai ngàn năm trước. Quân ...

Văn Thơ Nhạc

NGUYÊN CAU - KINH DANG ANH ...

Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM nhân ngày giỗ của ...

Hát bài Việt Nam Tôi Đâu ...

Người dân đứng giữa lòng phố Hà Nội hát bản "Việt Nam Tôi Đâu" ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trong Tận Cùng Tâm Hồn ...

"Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, cần lưu ý chính là ...

MỘT KIỂU CHÀO QUEN THUỘC ...

Nửa thế kỷ rồi, vẫn chưa phai mùi phèn ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Cách pha nước mắm ngon

Nước mắm chua ngọt tuy không phải một món chính trong bất cứ ...